SAGRO samt Billund og Vejen Kommuner samarbejder om stort græsningsprojekt

Moseperlemorsommerfugl lever i området omkring Holme Å og er på Den Danske Rødliste, som er en oversigt over de arter i Danmark, som er i fare for at uddø. (Foto: Billund Kommune)
dato

I området omkring Holme Å er en række planter og insekter fra Den Danske Rødliste i fare for at forsvinde. SAGRO, Billund og Vejen Kommuner har derfor sammen med de lokale lodsejere igangsat et afgræsningsprojekt, som skal holde ådalen lysåben for at sikre den bedst mulige biodiversitet. Målet er, at i alt 190 hektar naturarealer bliver omdannet til et mekka for biodiversitet.

Projektet ved Holme Ådal ligger i grænselandet mellem Billund og Vejen Kommuner. De to kommuner har sammen med SAGRO været i dialog med lodsejerne i forhold til at afdække mulighederne for at indhegne arealerne langs åen, hvorefter kvæg skal afgræsse arealerne. Når arealerne afgræsses, giver det større mulighed for, at de karakteristiske eng- og moseplanter bedre kan vokse. Samtidig bliver levebetingelserne for både fugle, padder og de mange insekter forbedret.

I alt 33 lodsejere har frivilligt stillet deres naturområder til rådighed for afgræsningsprojektet. Området bliver opdelt i syv indhegninger, og der er i første omgang lavet en 5-årig aftale med en række lodsejere. En af dem er Torben Due, der var hurtig til at takke ja til at være en del af projektet:

”Vi har selv haft tanken, så vi blev begejstrede, da SAGRO og kommunerne rakte ud til os. Den type kvæg, som vi sætter ud som naturplejere, er anguskvæg. Det er nøjsomme dyr, som er velegnede til at afgræsse ekstensive arealer. De æder fortrinsvist græsser, men er også gode til at åbne pilekrat op. Alt sammen til glæde for blomster og insekter.” 

Den rådgivende del af projektet, SAGRO, trækker på erfaringer fra andre lignende projekter, og de har haft et stort fokus på at sikre en løbende dialog med lodsejerne.

”Vi har helt fra start haft et stort fokus på lodsejerne og deres holdninger og interesser til projektet. Gennem telefoniske samtaler, individuelle møder og fællesmøder har vi spurgt meget ind til deres ønsker og italesat evt. bekymringer, netop for at få et projekt, der er tilpasset til lodsejerne. Det gør, at vi står et godt sted med projektet,” siger Katrine Falster-Hansen, der er miljø- og naturrådgiver hos SAGRO.

SAGRO samt kommunerne i Billund og Vejen forventer, at den skyggefulde eng er åben igen i løbet af nogle få år.

”Området omkring Holme Ådal rummer et af egnens unikke naturområder med sjældne planter, sommerfugle og storslåede landskaber. Afgræsningsprojektet vil være med til at bevare og udvikle disse værdier, og derfor er jeg glad for, at vi takket være et rigtig godt samarbejde med Vejen Kommune, SAGRO og lodsejerne kan iværksætte et så vigtigt projekt,” udtaler Simon Nicolajsen Jørgensen, formand for Teknik, Plan og Kulturudvalget i Billund Kommune.

Selve opsætningen af hegn er så småt i gang. Det sker i etaper fra januar 2024 og forventes afsluttet i foråret 2025. Samtidig skal der etableres broer og vadesteder, hvor kvæget kan krydse åen samt klaplåger mellem de forskellige arealer.

15. Juni Fonden støtter projektet med 3mio. kr. Midlerne går blandt andet til opsætning af 25 km. hegn, fangfolde, spændingsgivere og klaplåger samt til projektledelse og konsulentydelser.

”Uden midlerne fra 15. Juni Fonden har vi ikke kunnet gennemføre projektet. Det har været et fantastisk udgangspunkt og har gjort projektet muligt”, forklarer Vagn Sørensen, formand for Udvalget for teknik og miljø i Vejen Kommune.

Borgere kan følge med i projektet fra Kyst til Kyst Stien, der snor sig gennem området, ligesom alle er velkomne, når projektet indvies den 13. juni 2024.

Faktaboks – Den Danske Rødliste:
I området omkring Holme Å findes der en række planter og insekter, som er opført på Den Danske Rødliste. Den Danske Rødliste indeholder blandt andet en oversigt over de arter i Danmark, som er i fare for at uddø.

En af disse arter er sommerfuglen moseperlemorsommerfugl. Den stiller store krav til sit levested. Sommerfuglens larve lever på tranebær, der er en lille spæd plante, der lever i moser. Den findes flere steder i ådalen, men er på retur, da den bliver skygget væk af pilebuske og høje græsser.

Når tranebær forsvinder, så forsvinder moseperlemorsommerfuglen også. Og den samme historie kan fortælles om mange af de andre sjældne planter og dyr i ådalen. Derfor er det så vigtigt for biodiversiteten, at der er en ekstensiv afgræsning, som holder ådalen lysåben.

Kilde: Billund Kommune
Denne artikel er udarbejdet af 3. part. Indholdet er hverken sponsoreret eller betalt. De holdninger, der måtte fremgå, repræsenterer ikke redaktionen.